Algemene Voorwaarden

Wij hanteren onze algemene voorwaarden.

1. Rechtsverhouding

De rechtsverhouding ontstaan tussen Verbauwhede BVBA en de huurder bij ondertekening van onderhavige overeenkomst wordt geregeld door onderhavige algemene voorwaarden waarvan de huurder verklaart kennis te hebben genomen. Onderhavige algemene voorwaarden primeren op de eventuele aankoopvoorwaarden van de huurder.

2. Offertes

De offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig of indien anders vermeld.

3. Prijs

Taksen zijn niet in de prijzen begrepen – De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte – Offi ciële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke bepalingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in de overeenkomt vastgelegde prijs met zich mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of van de opdracht. De opgegeven prijzen zijn geldig voor - standaardmachines met gewone hefhoogte (3.000 à 4.000 mm) zonder bijkomende speciale uitrustingen zoals klem, schepbak, zijverschuiver, tapijtpin, enz… Voor speciale hefhoogten en bijkomende uitrustingen zijn er prijsvermeerderingen die per geval afzonderlijk bepaald worden. - Een 40-urige werkweek.. indien de machine meer gebruikt wordt, zal de huurprijs procentueel aangepast worden. Bij elke verhuring zal de huurprijs verhoogd worden met een speciale verzekering voor zware machinebreuk en diefstal.

4. Bindend karakter

Een bestelling in persoon is slechts bindend na ondertekening door de huurder. Een telefonische bestelling of per email is slechts bindend na bevestiging van Verbauwhede BVBA. Een bindende bestelling is defi nitief en onherroepbaar. Iedere fysische persoon en/of rechtspersoon die en bestelling plaatst voor rekening van een derde of die aan een derde factureert, maakt zich sterk voor deze derde overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

5. Risico’s

Het vervoer of de verzending van onze goederen -machines, voer- en rijtuigen, uitrustingmateriaal, enz - via om het even welk vervoermiddel geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt. Terugzendingen zijn toegelaten mits schriftelijke goedkeuring van Verbauwhede BVBA en geschieden steeds franco.

6. Waarborg

Wanneer Verbauwhede BVBA als tussenpersoon fungeert, is de waarborg op de door haar geleverde goederen – machines, rij- en voortuigen en uitrustingsmateriaal, enz – beperkt tot deze verleend door haar leverancier en/of fabrikant.

7. Verplichtingen huurder

Tijdens de duur van de overeenkomst blijft Verbauwhede BVBA eigenaar van het gehuurde materiaal. De huurder zal zich echter als eigenaar van het gehuurde materiaal – machine, voer- en rijtuig, uitrustingsmateriaal, enz - gedragen. De huurder zorgt derhalve voor de nodige verzekeringen, signalisatie op de openbare weg en privé-terreinen alsmede voor de bij de overheid te vervullen formaliteiten.

8. Aansprakelijkheid

De huurder zorgt voor het normale onderhoud van het gehuurde materiaal. De huurder is aansprakelijk voor de risico’s verbonden aan het leveren en terughalen van het gehuurde materiaal. Hij draagt de kosten ervan. De huurder draagt eveneens de kosten van het brandstofverbruik. De huurder is aansprakelijk voor de stoffelijke en lichamelijke schade die door het gebruik van het gehuurde materiaal aangebracht wordt aan derden, aan de huurder zelf of aan zijn eigen personeel. De huurder is aansprakelijk voor het dagelijks nazicht en onderhoud.

*bij thermische machines: controle oliepeil en koelwater *bij elektrische machines: onderhoud batterij volgens de instructies afgegeven bij de verhuring alsmede voor het regelmatig schoonmaken van de machine en het regelmatig uitblazen van stoffilters en radiatorenelementen. De huurder is aansprakelijk voor de herstellingskosten tengevolge van aanrijding, overbelasting, onbekwaam en/of onverantwoord gebruik of nalatigheid.

9. Einde van de verhuring

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen neemt onderhavige overeenkomst een einde mits naleving van de volgende opzeggingstermijnen:

  • Ingeval van verhuring per dag: de verhuring wordt stopgezet van zodra de huurder dit telefonisch of schriftelijk meedeelt aan de verhuurder
  • Ingeval van verhuring per week: 2 werkdagen
  • Ingeval van verhuring per maand of langer: 1 week.


10. Facturen.

Bij overhandiging zijn de facturen contant betaalbaar. De opgestuurde facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De uitgifte van wissels of kwitanties beoogt geen afwijking van deze bepaling.

  • 10.a. Nalatigheidintresten. Op alle sommen die op de vervaldag niet betaald zijn, zal een verwijlintrest van 1 % per maand van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn.
  • 10.b. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zal het verschuldigd saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele schadevergoeding van 15 % met een minimum van 125,00 euro, zelfs bij toekenning van gemak van betaling en/ of respijttermijnen en onverminderd andere kosten.
  • 10.c. Partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 1231 Burgerlijk Wetboek.
  • 10d. Bij niet-betaling van de door de BVBA uitgeschreven facturen worden de facturen automatisch en van rechtswege overgedragen aan de kredietverzekeraar van de BVBA Verbauwhede.

11. Overmacht

Bij overmacht geeft de laattijdige levering van het bestelde materiaal geen aanleiding tot opzegging van de overeenkomt noch recht op een schadevergoeding lastens de verhuurder.

12. Ontbinding Huurovereenkomst

Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder een schadevergoeding gelijk aan 30 % van de waarde van het contract verschuldigd.

13. Opmerkingen en klachten

Opmerkingen en klachten i.v.m. facturen, algemene voorwaarden en/of het gehuurde materiaal dienen respectievelijk binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, na de dag van ondertekening van de overeenkomst of na de dag van vaststelling van een probleem overgemaakt worden aan Verbauwhede BVBA, dit bij een per post aangetekende brief.

14. Geschillen

De Rechtbanken en Hoven van Oost- Vlaanderen en van Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien. De Belgische wetgeving is van toepassing