Faq

Wij beantwoorden ook graag telefonisch al uw vragen

Veelgestelde Vragen

Voor het besturen van hoogwerkers en schaarliften dient u ouder dan 18 jaar te zijn en te beschikken over een attest hoogwerkeropperator. Voor verdere attesten dient u zich in te lichten bij de werfverantwoordelijke.

Indien u niet over een attest beschikt kan u zich altijd inschrijven in 1 van onze opleidingen. Schrijf u in op de nieuwsbrief om hier van op de hoogte te blijven.

U kan betalen met Bancontact aan onze balie. Uiteraard kan u ook steeds contant betalen. Wij vragen steeds een betaling of betalingsbewijs VOOR levering van het toestel.

U neemt contact op met ons. Wij zoeken samen naar het juiste toestel. En spreken de exacte leverdatum en plaats af. U ontvangt van ons een bestelbon welke u ondertekend en ons terug bezorgt. Wij plaatsen het toestel op tijd op de afgesproken plaats. U neemt contact op met ons zodra u klaar bent met werken.

Bij levering op de openbare weg bent u verantoordelijk voor het voorzien van een parkeerverbod. Wettelijk gezien dient u de borden 48 uur voor de werken te plaatsen. Aangezien wij 1dag op voorhand leveren vragen wij dan ook om uw verbod in te laten gaan 1 werkdag voor uw werken en minimaal tot 2 werkdagen na de geplande werken. (verkeersborden zijn bij ons te huur!).

De vermelde huurprijzen zijn berekend obv. een regime van 8h/dag en 5 dagen/week, en zijn exclusief transport, kilometerheffing, bediening, brandstof, verzekering, eventuele schoonmaakkosten en BTW.

Voor je overgaat op het huren van een toestel zijn er enkele dingen waar je op moet letten:

Voor je overgaat op het huren van een toestel zijn er enkele dingen waar je op moet letten:

 • De ondergrond
  • Op welke ondergrond wenst u te werken?

Is de ondergrond verhard en vlak (beton of asfalt) ? In dit geval voldoet een elektrisch toestel. Bestaat de ondergrond uit een dikkere laag kiezel, of relatief vaste graszoden dan zal u eerder nood hebben aan een dieselmachine met 4x4 aandrijving. Als de ondergrond eerder zacht of oneffen is dan kan u altijd een rupstoestel huren bij ons.

 • Toegankelijkheid
  • Waar moet u werken uitvoeren en is deze plaats gemakkelijk toegankelijk?

Vaak voldoet de ondergrond op de plaats van de werken wel maar dient u over een stuk onverharde ondergrond  of andere obstakels alvorens u ter plaatse bent. Vermeld dit ook bij de bestelling van uw toestel.

 • Kan u overal tussen of onder ?

Soms bent u beperkt in doorgang. Meet alvorens u contact opneemt met ons eerst alles goed op. Let voornamelijk op breedte van poorten of deuren want dit zal ook meestal uw smalste stuk zijn. Let ook op de hoogte van plaatsen waar je onder moet door rijden of waar u de werken onder wenst uit te voeren.

 • Zijn er andere beperkingen aanwezig?

Wat is de draagkracht van uw ondergrond? Is er een opvangput aanwezig onder de vloer of moet u over een kelder rijden ? Misschien kunnen rijplaten een oplossing zijn!

 • Bevind ik mij op de openbare weg?

Bij werken op de openbare weg zijn de verkeersregels van toepassing! Dit betekend dat het toestel voorzien moet zijn van een nummerplaat. Vraag hier naar bij uw bestelling! Ook is het in de meeste steden verplicht om tijdig een parkeerverbod aan te vragen. Wij vragen om uw verbod in te laten gaan 1 werkdag voor uw geplande werken en dit te laten duren tot 2 werkdagen na de werken! Houd er rekening mee dat er plaats genoeg is voor het toestel en eventuele vrachtwagens.

 

 • Uitvoering
  • Welk werk wenst u te doen?

Indien u graafwerken moet uitvoeren kan u kijken hoe veel vierkante meter er uitgegraven dient te worden. Zal u sleuven graven dan heeft u een sleuvenbak nodig. Zijn er grote stukken die uitgebroken dienen te worden dan kan u eventueel een breekhamer bij bestellen. Hoe diep moet u graven?

Als u echter een werk op hoogte wenst uit te voeren is het belangrijk om te weten hoe ver (horizontaal) van uw werk u staat en hoe hoog (verticaal) dit werk is. Ook is het belangrijk om te weten of er obstakels zijn tussen u en de plaats van het werk.

Gelieve bovenstaande goed in acht te nemen en te melden alvorens u een toestel huurt. Op deze manier kunnen wij u dan altijd voorzien in het meest geschikte toestel voor uw werk.

Wij hanteren onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De rechtsverhouding ontstaan tussen Verbauwhede BVBA en de huurder bij
ondertekening van onderhavige overeenkomst wordt geregeld door onderhavige
algemene voorwaarden waarvan de huurder verklaart kennis te hebben genomen.
Onderhavige algemene voorwaarden primeren op de eventuele aankoopvoorwaarden
van de huurder.
2. Offertes. De offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig of indien anders vermeld.
3. Prijs. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen – De opgegeven prijzen zijn gebaseerd
op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen zoals ze van kracht zijn op de dag
van de offerte – Offi ciële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke bepalingen,
brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in de overeenkomt
vastgelegde prijs met zich mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing
zijn op een gedeelte van de bestelling of van de opdracht. De opgegeven prijzen zijn
geldig voor - standaardmachines met gewone hefhoogte (3.000 à 4.000 mm) zonder
bijkomende speciale uitrustingen zoals klem, schepbak, zijverschuiver, tapijtpin, enz…
Voor speciale hefhoogten en bijkomende uitrustingen zijn er prijsvermeerderingen
die per geval afzonderlijk bepaald worden. - Een 40-urige werkweek.. indien de
machine meer gebruikt wordt, zal de huurprijs procentueel aangepast worden. Bij elke
verhuring zal de huurprijs verhoogd worden met een speciale verzekering voor zware
machinebreuk en diefstal.
4. Bindend karakter. Een bestelling in persoon is slechts bindend na ondertekening door
de huurder. Een telefonische bestelling of per email is slechts bindend na bevestiging
van Verbauwhede BVBA. Een bindende bestelling is defi nitief en onherroepbaar.
Iedere fysische persoon en/of rechtspersoon die en bestelling plaatst voor rekening
van een derde of die aan een derde factureert, maakt zich sterk voor deze derde
overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek en zal verantwoordelijk zijn
voor de betaling.
5. Risico’s. Het vervoer of de verzending van onze goederen -machines, voer- en
rijtuigen, uitrustingmateriaal, enz - via om het even welk vervoermiddel geschiedt op
risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt. Terugzendingen zijn
toegelaten mits schriftelijke goedkeuring van Verbauwhede BVBA en geschieden steeds
franco.
6. Wanneer Verbauwhede BVBA als tussenpersoon fungeert, is de waarborg op de
door haar geleverde goederen – machines, rij- en voortuigen en uitrustingsmateriaal,
enz – beperkt tot deze verleend door haar leverancier en/of fabrikant.
7. Verplichtingen huurder. Tijdens de duur van de overeenkomst blijft Verbauwhede
BVBA eigenaar van het gehuurde materiaal. De huurder zal zich echter als eigenaar van
het gehuurde materiaal – machine, voer- en rijtuig, uitrustingsmateriaal, enz - gedragen.
De huurder zorgt derhalve voor de nodige verzekeringen, signalisatie op de openbare
weg en privé-terreinen alsmede voor de bij de overheid te vervullen formaliteiten.
8. Aansprakelijkheid.De huurder zorgt voor het normale onderhoud van het gehuurde
materiaal. De huurder is aansprakelijk voor de risico’s verbonden aan het leveren
en terughalen van het gehuurde materiaal. Hij draagt de kosten ervan. De huurder
draagt eveneens de kosten van het brandstofverbruik. De huurder is aansprakelijk
voor de stoffelijke en lichamelijke schade die door het gebruik van het gehuurde
materiaal aangebracht wordt aan derden, aan de huurder zelf of aan zijn eigen
personeel. De huurder is aansprakelijk voor het dagelijks nazicht en onderhoud.
*bij thermische machines: controle oliepeil en koelwater *bij elektrische machines:
onderhoud batterij volgens de instructies afgegeven bij de verhuring alsmede voor
het regelmatig schoonmaken van de machine en het regelmatig uitblazen van stoffi
lters en radiatorenelementen. De huurder is aansprakelijk voor de herstellingskosten
tengevolge van aanrijding, overbelasting, onbekwaam en/of onverantwoord gebruik
of nalatigheid.
9. Einde van de verhuring. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de
partijen neemt onderhavige overeenkomst een einde mits naleving van de volgende
opzeggingstermijnen: * Ingeval van verhuring per dag: de verhuring wordt stopgezet
van zodra de huurder dit telefonisch of schriftelijk meedeelt aan de verhuurder * Ingeval
van verhuring per week: 2 werkdagen * Ingeval van verhuring per maand of langer:
1 week.
10. Facturen. Bij overhandiging zijn de facturen contant betaalbaar. De opgestuurde
facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur, dit behoudens
andersluidende schriftelijke overeenkomst. De uitgifte van wissels of kwitanties beoogt
geen afwijking van deze bepaling.
10.a. Nalatigheidintresten. Op alle sommen die op de vervaldag niet betaald
zijn, zal een verwijlintrest van 1 % per maand van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd zijn.
10.b. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de
vervaldag, zal het verschuldigd saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verhoogd worden met een conventionele schadevergoeding van 15 % met een
minimum van 125,00 euro, zelfs bij toekenning van gemak van betaling en/ of
respijttermijnen en onverminderd andere kosten.
10.c. Partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 1231 Burgerlijk
Wetboek.
10d. Bij niet-betaling van de door de BVBA uitgeschreven facturen worden de
facturen automatisch en van rechtswege overgedragen aan de kredietverzekeraar
van de BVBA Verbauwhede.
11. Overmacht. Bij overmacht geeft de laattijdige levering van het bestelde
materiaal geen aanleiding tot opzegging van de overeenkomt noch recht op een
schadevergoeding lastens de verhuurder.
12. Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder een schadevergoeding gelijk
aan 30 % van de waarde van het contract verschuldigd.
13. Opmerkingen en klachten i.v.m. facturen, algemene voorwaarden en/of het
gehuurde materiaal dienen respectievelijk binnen de vijf werkdagen na factuurdatum,
na de dag van ondertekening van de overeenkomst of na de dag van vaststelling
van een probleem overgemaakt worden aan Verbauwhede BVBA, dit bij een per post
aangetekende brief.
14. Geschillen. De Rechtbanken en Hoven van Oost- Vlaanderen en van Gent
zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die uit onderhavige
overeenkomst voortvloeien. De Belgische wetgeving is van toepassing

Dient u werken uit te voeren in Gent ? volg dan deze richtlijnen:

WERKEN IN GENT (CENTRUM & deelgemeenten):

-VERPLICHT EEN WERKVERGUNNING AANVRAGEN!

– VERGUNNING MOET SPREKEN OP MINIMUM 1WERKDAG VOOR DE START VAN DE WERKEN EN MINIMUM TOT MINIMUM 2WERKDAGEN NA HET EINDE VAN DE WERKEN!


-VERPLICHT EEN WERFAFSLUITING AANVRAGEN!

– WERFAFSLUITING MOET SPREKEN OP MINIMUM 1WERKDAG VOOR DE START VAN DE WERKEN EN TOT MINIMUM 2WERKDAGEN NA HET EINDE VAN DE WERKEN!

AANVRAAG:
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Sint-Michielsplein 9 - 9000 Gent
T: 09 266 28 00
F: 09 266 28 99
mobiliteit@gent.be

https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/mobiliteitsbedrijf-stad-gent

Stad gent